3/8/2012 3:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thời gian:

Hội nghị KH&CN lần thứ XII được tổ chức trong 2 ngày:

* Ngày 05/10/2019 (thứ 7) tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị.

* Ngày 06/10/2019 (chủ nhật) tổ chức Hội nghị.

Địa điểm:

Trường Đại học Thủy Lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Bài báo khoa học:

Thời hạn và cách thức nộp bài báo

* Nộp toàn văn bài báo Trước 30/6/2019

* Công tác gửi bài, phản biện thực hiện qua email của Hội nghị: hnckdl12@tlu.edu.vn. Mẫu bố cục cho bài toàn văn trên website: http://hnckdl12.tlu.edu.vn/