Thông báo số 4

Về việc tổ chức Hội nghị KHCN Cơ khí Động lực lần thứ XII