Thông báo số 3 Hội nghị KH&CN Cơ khí động lực lần thứ 12