BAN TỔ CHỨC

Các đồng trưởng ban

GS.TSKH. Phạm Văn Lang (Chủ tịch CLB CKĐL), PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái (TLU).

Các phó trưởng ban

TS. Đoàn Yên Thế (TLU - P. Trưởng ban thường trực), PGS.TS. Ngô Lê Long (TLU), GS.TS. Vũ Đức Lập (MTA).

Các ủy viên

GS.TS. Phạm Minh Tuấn (HUST), PGS.TS. Bùi Hải Triều (UTT), PGS.TS. Nguyễn Văn Bang (UTC), PGS.TS. Nguyễn Đại An (VIMARU), GS.TS. Chu Văn Đạt (MTA), PGS.TS. Đào Mạnh Hùng (UTC), PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm (UTT), PGS.TS. Lê Hồng Quân (HAUI), GS.TS. Lê Anh Tuấn (HUST), PGS.TS. Dương Ngọc Khánh (HUST), GS.TS. Trần Văn Tuấn, PGS.TS. Lưu Đức Thạch (NUCE), PGS.TS. Vũ Minh Khương (TLU).

Ban thư ký (BTK)

TS. Nguyễn Ngọc Linh, ThS. Nguyễn Hữu Tuấn, TS. Nguyễn Huy Thế, ThS. Nguyễn Ngọc Hùng, ThS. Nguyễn Văn Kựu, ThS.Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hải, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Trường Giang.